Kuidas valida seifi?
Esiteks, mida kavatsetakse seifis hoida?
Seifi valimisel on suuresti määrav asjaolu see, millised on selles hoitavate asjade mõõtmed ja väärtus.
Millise suurusega seif sobib?
Üldine reegel on see, et kui on võimalik, siis kindlasti vali esialgsest plaanitust natuke suurema mõõtmetega seif.
Milline peaks olema seifi turvatase?
Seif võib kaitsta mitte ainult varguste eest, vaid ka tulekahju eest. Mida väärtuslikumad on seifis hoitavad esemed, seda turvalisem seif tuleb valida.
Kuhu seif paigaldada?
Paigalduskohast sõltuvalt on kolm põhilist seifi tüüpi: tavalised, seina- või põranda külge kinnitatavad seifid.
Milline lukk valida?
Populaarsed on võtmetega, mehaanilise koodilukuga ja elektroonilise lukuga seifid. Lisaks kombineeritud lukusüsteemiga seifid. Kaasaegne ning parim lahendus on elektrooniline seifilukk.
Safforti valikujuht

Ohutu osta

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika sätestab Teie isikuandmete töötlemise tingimused Andmevaldaja valduses oleva veebilehe vahendusel.

1.2. Meie privaatsuspoliitikas sätestatud tingimused kehtivad Teile iga kord, kui kasutate meie pakutud sisu ja/või teenust või ostate meie e-poes müüdavaid kaupu.

1.3. Privaatsuspoliitika sätted on kokku pandud ning isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktides ja Määruses kehtestatud nõuetele.

2. Kasutatud mõisted

2.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

 • "Isikuandmed" või "Andmed" - teave kasutaja kohta, mille kaudu isik (andmesubjekt) on otseselt või kaudselt tuvastatav.
 • Andmete töötlemine“ - mis tahes automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute jada, mida isikuandmete või isikuandmete komplektidega teostatakse, näiteks kogumine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, säilitamine, kohandamine või modifitseerimine, päringute tegemine, ligipääsu võimaldamine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, kõrvutamine, liitmine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 • Andmevaldaja“ on Saffort Northern Europe, UAB, juriidilise isiku kood 304447813, registreeritud aadressiga Vilkpėdės g. 2A, Vilnius, Leedu, kes defineerib Teie andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid vastavalt Privaatsuspoliitikale.
 • Veebi leht“on Andmevaldaja veebileht aadressil https://www.saffortseifid.ee.
 • Teie ” või „ Kasutaja ” on füüsiline isik, kes on sisenenud Andmevaldaja veebilehele ning kelle isikuandmeid vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale töödeldakse.
 • Privaatsuspoliitika“ on käesolev privaatsuspoliitika, milles sätestatakse põhireeglid Veebilehe Kasutaja isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks Andmevaldaja poolt.
 • Määrus“ on alates 25. maist 2018. a. kehtiv Euroopa Parlamendi heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679, millega asendati senine andmekaitsedirektiiv 95/46/EB.
 • Küpsised“on väikesed unikaalse identifitseerimisnumbriga tekstifailid, mis edastatakse veebilehelt Kasutaja seadme kõvakettale ning mille kaudu Andmevaldaja saab tuvastada Kasutaja seadet ning Kasutaja tegevusi Veebilehel.
 • Nõusolek“ on vabatahtlikult antud, konkreetne ja ühemõtteline avaldus või tegu, millega annate loa oma isikuandmete töötlemiseks.

2.2. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud ja viidatud mõisted on defineeritud ja selgitatud Määruses, mille leiate siit.

3. Isikuandmete töötlemine

3.1. Veebilehel müüdavate kaupade ostmiseks peab kasutaja esitama Andmevaldajale järgmised Isikuandmed:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Elukoha aadress
 • Pangakonto number

3.2. Andmevaldaja kasutab Veebilehel ka küpsisfaile, mille kaudu saab infot Veebilehel tehtud tegevuste ja Kasutaja käitumise kohta ning automaatselt genereeritud statistikat. Rohkem infot Veebilehel kasutatavate Küpsiste kohta leiate Privaatsuspoliitika punktist nr 6.

4. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK

4.1. Kogume ja töötleme Teie esitatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. Veebipõhiste ostude võimaldamiseks;

4.1.2. Ostukorvi eest tasumise võimaldamiseks Teie valitud makseviisi abil;

4.1.3. Teie tellimuse täitmiseks ja ostetud kaupade kohaletoimetamiseks Teie määratud aadressile;

4.1.4. Arveldamise ja raamatupidamise jaoks;

4.1.5. Meie Veebilehe toimimise parandamiseks;

4.1.6. Teie küsimustele vastamiseks ja Teile info edastamiseks.

5. Isikuandmete avalikustamine

5.1. Andmevaldaja tagab, et Kasutajate Isikuandmeid ei müüda, jagata ega edastata ühelgi muul viisil ebaseaduslikult kolmandatele isikutele ega kasutata muudel eesmärkidel kui need, milleks neid koguti. Andmevaldaja võib Andmeid edastada ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi seadustes välja toodud tingimustel.

5.2. Andmevaldaja võib Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele osapooltele edastada järgmistel juhtudel:

5.2.1. kui seda nõuavad seadused või käesolevas Privaatsuspoliitikas välja toodud eesmärgid;

5.2.2. kui Kasutaja on andnud andmete edastamiseks eraldi nõusoleku;

5.2.3. kui seda on vaja Andmevaldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ja teenuse korrektseks pakkumiseks;

5.2.4. Andmete edastamine on kohustuslik õiguskaitseasutuste nõudmisel Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras;

5.2.5. muudel Määruses ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

6. Küpsiste kasutamine

6.1. Andmevaldaja kasutab Veebilehel küpsiseid ehk unikaalse identifitseerimisnumbriga tekstifaile, mis edastatakse Veebilehelt Kasutaja seadme kõvakettale ning mille kaudu Andmevaldaja saab tuvastada Kasutaja seadet ning Kasutaja tegevusi Veebilehel.

6.2. Küpsiste abil kogub Andmevaldaja järgmisi andmeid: IP-aadress, veebilehitseja tüüp, demograafilised andmed ja muud andmed Kasutaja Veebilehel käitumise kohta.

6.3. Veebilehel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:

6.3.1. Seansiküpsised. Seansiküpsised võimaldavad tuvastada Kasutajat ühe Veebilehe külastuse vältel, näha tema käitumist, sessiooni jooksul tehtud klikke ning teda mitme veebilehe vahel liikudes meeles pidada. Seansiküpsised on ajutised ning kustutatakse kohe, kui sulgete veebilehitseja või logite veebilehelt välja.

6.3.2. Analüütilised küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse Veebilehe külastajate käitumise statistiliseks analüüsiks.

Küpsise nimi

Kirjeldus

Kasutamise eesmärk

Kehtivusaeg

Seansiküpsised:

frontend

frontend_cid

Luuakse Veebilehte külastava Kasutaja tuvastamiseks.

Kustutatakse Veebilehelt lahkumisel.

Analüütilised küpsised:

_ga

Seda küpsist kasutab Google Analytics Kasutaja külastuse eesmärkide hindamiseks, Veebilehe aruannete koostamiseks Andmevaldajale ning Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.

1 aasta

_gid

Google Analyticsi küpsis, mida kasutatakse Kasutajate eristamiseks liikumise jälgimise eesmärgil.

24 tundi

_gat

Google Analyticsi küpsis, mida kasutatakse Veebilehele esitatud päringute arvu kontrollimiseks.

10 minutit

6.4. Andmevaldaja kasutab Veebilehel kasutatud küpsiste kaudu saadud Andmeid järgmistel eesmärkidel:

6.4.1. Kasutajate tuvastamine;

6.4.2. Veebilehe külastuste statistika ja Kasutajate käitumise analüüs;

6.4.3. Veebilehel pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine.

6.5. Kasutaja saab oma seadmesse salvestatud küpsisfailide sätteid redigeerida, sh kõik küpsised või osa neist kustutada (blokeerida). Kõikide küpsisfailide seadete kohta leiab rohkem infot aadressilt: http://www.allaboutcookies.org. Lisateavet Google Analyticsi küpsiste ja nende seadete kohta leiab aadressilt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Oluline on arvestada, et küpsisfailide seadete muutmine võib mõnede veebilehtede funktsionaalsust piirata.

7. Andmete säilitamise aeg

7.1. Andmevaldaja kohustub kaitsma Kasutajate Isikuandmeid kindla aja jooksul, mis on täpsustatud Leedu Vabariigi vastavates õigusaktides ja / või käesolevas Privaatsuspoliitikas, kuid mitte kauem, kui on vajalik andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks.

7.2. Kui kasutaja võtab Andmevaldajaga ühendust Veebilehel välja toodud e-posti aadressil või esitab e-poes tellimuse, säilitatakse Kasutaja Andmeid 2 (kaks) aastat alates nimetatud pöördumisest või tellimuse esitamisest. Pärast seda Kasutaja Isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhtudel, kui nende edasine töötlemine on põhjendatud vastavalt Määruse art 6 lg 1 sätestatule, ning Vastutav töötleja peab Isikuandmeid töötlema käesolevas lõikes sätestatust pikema aja jooksul, kuid mitte kauem kui vajalik.

8. Kasutaja ÕIGUSED

8.1. Veebilehe Kasutajal on järgmised õigused:

8.1.1. teada, milliseid isikuandmeid töödeldakse ja mis eesmärgil seda tehakse;

8.1.2. pääseda ligi oma isiklikele andmetele ja need arvutisse loetavas formaadis alla laadida;

8.1.3. nõuda oma isikuandmete parandamist või lisamist, kui need on ebatäpsed või vananenud;

8.1.4. nõuda isikuandmete kustutamist vastavalt privaatsuseeskirjades olevale punktile 8.5 (õigus olla unustatud);

8.1.5. nõuda, et Andmevaldaja piiraks Kasutaja Isikuandmete töötlemist lähtuvalt ühest käesoleva Privaatsuspoliitika 8.7. punktis välja toodud alusest;

8.1.6. nõuda andmete edastamist teisele Andmevaldajale Privaatsuspoliitika punktis 8.8. välja toodud tingimustel (üleandmisõigus);

8.1.7. esitada isikuandmete ebaseadusliku töötlemise või andmete rikkumisega seotud kaebus riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile;

8.1.8. mitte anda nõusolekut Isikuandmete töötlemiseks, kui Andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärkidel.

8.2. Kasutajal on õigus esitada Andmevaldajale mis tahes taotlusi või juhiseid Kasutaja isikuandmete töötlemise kohta kirjalikult käesolevas Privaatsuspoliitikas välja toodud kontaktandmetel (e-posti või postiaadressi kaudu).

8.3. Kasutaja peab koos päringuga esitama isikut tõendava dokumendi või identifitseerima ennast selleks määratud elektrooniliste sidevahendite abil, välja arvatud juhul, kui kirjalik taotlus on esitatud otse ning kasutajat on võimalik tuvastada taotluse esitamise ajal.

8.4. Andmevaldaja vastab nõudele hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates päringu kuupäevast ja teeb taotluses täpsustatud toimingud või keeldub seda tegemast, põhjendades keeldumist. Taotluste keerukust ja arvu silmas pidades võib tähtaega vajaduse korral kahe kuu võrra pikendada. Niisugusel juhul teavitab Andmevaldaja 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates taotluse saamisest Kasutajat nimetatud ajapikendusest koos viivituse põhjustega.

8.5. Kui Kasutaja taotleb oma Isikuandmete kustutamist, kohustub Andmevaldaja seda tegema viivituseta järgmistel juhtudel:

8.5.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldakse;

8.5.2. Kasutaja tühistab isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning isikuandmete töötlemiseks puudub muu seaduslik alus;

8.5.3. Kasutaja ei nõustu Isikuandmete töötlemisega Andmevaldaja legitiimsetes huvides ning Andmevaldaja ei tuvasta ülekaalukat legitiimset põhjust andmete edasiseks töötlemiseks;

8.5.4. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

8.5.5. Isikuandmed tuleb kustutada vastavalt Euroopa Liidu või Leedu seadusest tulenevale juriidilisele kohustusele.

8.6. Andmevaldaja kustutab Kasutajate isikuandmed krüpteerimise kaudu, nii et andmeid pole enam võimalik jälgida ega nende kaudu isikut tuvastada.

8.7. Andmevaldaja on kohustatud Kasutaja Isikuandmete töötlemist viivitamatult piirama järgmistel juhtudel:

8.7.1. Kasutaja vaidlustab Isikuandmete õigsuse perioodil, mille jooksul Andmevaldaja Isikuandmete õigsust kontrollib;

8.7.2. Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja kasutaja ei nõustu isikuandmete kustutamisega, vaid taotleb selle asemel nende kasutamise piiramist;

8.7.3. Andmevaldaja ei vaja Isikuandmeid enam käesoleva Privaatsuspoliitika 4. punktis välja toodud eesmärkidel, kuid Kasutaja on kohustatud kinnitama, jõustama või kaitsma seaduslikke nõudeid;

8.7.4. kuni tehakse kindlaks, kas Andmevaldaja legitiimsed põhjused on olulisemad kui Kasutaja põhjused, juhul kui Kasutaja on vaidlustanud oma isikuandmete töötlemise Andmevaldaja legitiimsetes huvides.

8.8. Kasutajal on õigus edastada endaga seotud andmed teisele Andmevaldajale ning Andmevaldaja ei sekku andmete ülekandmisesse juhul, kui:

8.8.1. Andmete töötlemine põhineb kasutaja nõusolekul või lepingul; ja

8.8.2. Andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega.

8.9. Andmete ülekandmise õiguse kasutamisel on Kasutajal õigus taotleda, et Andmevaldaja edastaks tema valduses olevad Kasutaja isikuandmed otse teisele Andmevaldajale, kui see on tehniliselt võimalik.

8.10. Andmete vastutav töötleja jätab endale õiguse keelduda kasutaja taotlustest, välja arvatud otseturunduse pakkumistest keeldumise taotlused, ja pöörduda kohtuvälise vaidluste lahendamise asutuse poole, et tagada vajaduse korral: (i) vastutavale töötlejale seatud juriidiliste kohustuste täitmine; ii) avalik kord või kuritegevuse ennetamine; iii) tarbijate ning teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitsmine; või (iv) muudel Määruse art 23 lg 1 sätestatud juhtudel. Igal juhul peab Andmevaldaja kasutajate taotluste täitmisest keeldumist selgelt põhjendama.

8.11. Kõik vastused tuleb Kasutajale esitada lühidalt, läbipaistvalt ja arusaadavalt, hõlpsasti juurdepääsetavas vormis ning selges ja lihtsas keeles. Andmevaldaja edastab Kasutajale tasuta elektroonilises vormis või paberkandjal tema töödeldud isikuandmete koopia, korduvate nõuete korral võib Andmevaldaja nõuda administratiivkulude katmiseks mõistlikku tasu, mis ei ole suurem kui 50 (viiskümmend) eurot.

8.12. Kui Kasutaja avastab oma Isikuandmete ebaseadusliku töötlemise või kui Kasutaja ja Andmevaldaja vahel tekivad eriarvamused, on Kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kelle kontaktid leiab siit.

9 PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

9.1. Andmevaldajal on õigus käesolevat Privaatsuspoliitikat ajakohastada vastavalt muudatustele Leedu Vabariigi seadusandluses.

9.2. Andmevaldaja soovitab kasutajatel külastada Veebilehte regulaarselt, et olla kursis Privaatsuspoliitika uusima versiooniga. Kui Privaatsuspoliitikas esinevad olulised muudatused, millel on Kasutaja Andmete kaitsmisele oluline mõju, võib Andmevaldaja teavitada Kasutajat Privaatsuspoliitika muudatustest Kasutaja määratud kontaktandmetel.

10. KONTAKTANDMED

Kõik käesoleva Privaatsuspoliitikaga seotud dokumendid ja küsimused võib saata järgmistel kontaktidel:

Posti teel: Vilkpėdės g. 2A, Vilnius, Leedu.

E-posti teel: [email protected]

Viimati värskendatud 2019-01-21

Tagasi üles