1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad ostu- ja müügitingimused (edaspidi „Tingimused) sätestavad õigused, kohustused ja vastutuse Saffort.ee veebipoes kaupa ostva isiku (edaspidi „Ostja) ja SAFFORT NORTHERN EUROPE UAB (edaspidi „Müüja) -  Reg.nr.: 304447813, KMKR: LT100010758418, aadress: Vilkpedes 2A, Vilnius, Leedu; juhul kui Ostja sooritab ostu veebipoes. Ostes kaupu e-poest, nõustub Ostja käesolevate tingimuste kohaldamisega.

1.2 Müüja jätab endale õiguse igal ajal Tingimusi muuta, täiendada või parandada, võttes arvesse seadusest tulenevaid nõudeid.

 

2. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE HETK

2.1 Ostu- ja müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles veebipoes loonud ostukorvi, märkinud tarneaadressi, valinud makseviisi ja lugenud läbi käesolevad Tingimused, vajutab kinnituse nupule, esitades ja kinnitades sellega oma tellimuse, ning see kehtib kuni käesoleva lepingu kohaste kohustuste täieliku täitmiseni. Kui ostja ei nõustu kõigi või osade tingimustega, loobub ta tellimuse esitamisest.

 

3. OSTJA ÕIGUSED

3.1 Ostjal on õigus osta e-poest kaupu vastavalt käesolevatele tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

3.2 Ostjal on õigus ilma põhjendust esitamata taganeda Müüjaga veebipoes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust (välja arvatud käesolevas jaotises sätestatud erandid), teatades sellest Müüjale hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast.

3.3 Ostja õigus taganeda e-poes Müüjaga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust ei kehti järgmiste kokkulepete puhul:

3.3.1. Kui Ostjale on valmistatud toode eritellimusel ja vastavalt tema spetsiifilistele soovidele.

3.3.2. Kui Ostja on tellinud toote, mis ei ole Müüja Leedu laos (kõik tooted, mille kohaletoimetamise tähtaeg ületab 2-3 tööpäeva) ja mis toimetatakse kohale ainult Ostja eritellimuse korral.

3.4 Ostjal on õigus tagastada kaup Müüjale ja saada kauba eest makstud summa täies ulatuses tagasi, kui:

3.4.1. Kauba kättetoimetamise hetkest ei ole möödunud üle 30 päeva.

3.4.2. Toode on vigastusteta ning selle kaubanduslikku välimust pole rikutud.

3.4.3. Toode tagastatakse originaalpakendis, st samas pakendis, milles toode saabus.

3.5. Kauba tagastamiseks peab Ostja täitma tagastusvormi, kuhu tuleb muuhulgas kirja panna ka Ostja isikuandmed - nimi, aadress, tellimuse number ja tagastamise põhjus. Seejärel tuleb see vorm saata Müüjale (kasutades selleks alamenüüs Kontaktide all olevat e-posti aadressi).

3.6. Kui tegemist ei ole garantiijuhtumiga, vastutab tagastamiskulude eest Ostja.

3.7. Tagastamise korral raha lisateenuste eest (pangatasud, transport, spetsialisti kutsumine jne) ei tagastata.

3.8 Pärast kauba tagastamist Müüjale viiakse 15 kalendripäeva jooksul läbi kauba ekspertiis ja tehakse kindlaks, kas kaup vastab tasuta tagastamise tingimustele. Kui Müüja kinnitab, et kaup on kahjustamata ja vastab tasuta tagastamise tingimustele, tagastatakse Ostjale kauba eest makstud summa 15 kalendripäeva jooksul pärast kontrollimist.

3.9. Vigase ja / või puudusega kauba tagastamisel kohustub Müüja sellise kauba vastu võtma ja asendama selle samaväärse kaubaga või ostja soovil kauba eest tasutud raha tagasi maksma.

 

4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1 Ostja on kohustatud tasuma kauba maksumuse ja selle tarnimise eest, samuti muud maksed (kui need on lepingu sõlmimisel kindlaks määratud), ning võtma tellitud kauba vastu. Ostjal on võimalus kauba eest maksta mitmel viisil: pangalingi vahendusel, pangaülekandega, ettemaksuarve alusel, krediitkaardiga ning mõnedel juhtudel ka kättesaamisel kullerile. Viimane maksevalik kehtib ainult laos olevatele kaupadele ega laiene tellitavatele toodetele.

4.2. Kui Ostja poolt registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult värskendama.

4.3. Tellimust ei hakata töötlema enne, kui Ostja pangaülekanne/makse on Müüjani jõudnud. Olenevalt pangast võib ülekande aeg olla paar tundi kuni 2-3 ööpäeva. Kui Müüja on ettemaksuarves märkinud maksekuupäeva/aja, on Ostjal kohustus sellest ka kinni pidada. Kui Ostja ei tasu talle saadetud arvet määratud aja jooksul või ei saada sellekohast maksekinnituse koopiat, on müüjal õigus käsitada Ostjat ostu- ja müügilepingust loobununa ja tühistada tellimus.

4.4 Ostja on kohustatud pärast kauba ostmist järgima kõiki Müüja metoodilisi juhiseid ja kasutama kaupa rangelt vastavalt esitatud kasutusjuhendile. Vastasel juhul ei vastuta Müüja toote puuduste eest, ohutuse taseme eest ega anna Tootja garantiid.

4.5. Ostja peab järgima muid Eesti Vabariigi eeskirjades ja õigusaktides sätestatud nõudeid.

 

5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1 Kui Ostja püüab häirida e-poe tegevust või stabiilset toimimist, võib Müüja ilma eelneva etteteatamiseta piirata, peatada (lõpetada) Ostja juurdepääsu e-poele ning ei vastuta Ostjale sellega seoses tekkinud kahjude eest.

5.2. Müüjal on õigus neid tingimusi ühepoolselt muuta, avaldades need e-poe veebilehel. Muudatused jõustuvad alates avaldamise hetkest kõigi tehingute suhtes, mis on sõlmitud pärast avaldamist.

5.3 Veebilehel olevat teksti ja graafilist teavet, mis on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seaduse alusel, võib kopeerida ja printida (välja arvatud kolmandatele isikutele kuuluv teave). Veebisaidi sisu või selle osa avaldamisel (tsiteerimisel) tuleb siiski märkida teabe algne allikas (st veebileht ja autor).

5.4. Müüjal on muud õigused, mis on sätestatud tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides.

 

6. MÜÜJA VASTUTUS JA GARANTIID

6.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal e-poes pakutavaid teenuseid korrektselt kasutada.

6.2. Müüja kohustub järgima muid käesolevates tingimustes sätestatud nõudeid.

6.3. Müüja peab tagama, et ostetav kaup on kvaliteetne ja puudusteta.

 

7. KAUPADE TARNIMINE

7.1. Kaup tarnitakse ja tuuakse hoone esimese ukseni üle kogu Eesti. Kui kullerfirma sõiduki sisenemisel ostja määratud aadressile või muusse kohta on takistusi, laaditakse kaubad maha nii lähedal, kui võimalik.

7.2.  Lisateenus, mis hõlmab seifi tuppa toomist ja selle määratud kohta paigutamist, on võimalik tellida juhul, kui seifi kaal ületab 30 kg. See on lisateenus. Hind lepitakse kokku individuaalselt.

7.3. Tasuta kohaletoimetamine kehtib kõigile www.saffortseifid.ee veebisaidil loetletud seifidele.

7.4. Toote paigaldamise teenus ei kuulu hinna sisse.

7.5. Saadetise üleandmisel kontrollib Ostja või vajaduse korral Ostja esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga saadetise pakendi seisukorda, kogust, kvaliteeti ja muid aspekte.

7.5.1. Saadetise pakendi rikkumise avastamisel, kauba koguse, kvaliteedi, sortimendi lahknevus(t)e korral võib Ostja või tema esindaja toodete vastuvõtmisest keelduda. Sel juhul registreerib transpordiettevõtte esindaja koos Ostjaga või vajaduse korral Ostja esindajaga rikkumised, pildistab need ning täidab transpordiettevõtte esindaja juuresolekul allkirjastatud, vabas vormis rikkumisteate.

7.5.2. Kui Ostja või tema esindaja aktsepteerib kauba(d) ning allkirjastab üleandmise akti, loetakse kaup korrektselt tarnituks.

7.6 Kui kaup on tarnitud ja Ostjale üle antud Ostja poolt määratud aadressil, loetakse kaup Ostjale üleantuks, olenemata sellest, kas kauba võtab tegelikult vastu Ostja või mõni muu isik, kes on kauba määratud aadressil vastu võtnud. Kui kaupa ei toimetata kohale ettenähtud tarnekuupäeval, teavitab Ostja sellest Müüjat viivitamata, kuid mitte hiljem kui järgmisel päeval pärast ettenähtud tarnekuupäeva.

7.7. Kui kauba vastuvõtjaks ei ole Ostja ise, peab ta esitama vastuvõtja andmed kohaletoimetamise infos, mis täidetakse tellimuse vormistamisel.

 

8. VASTUTUS

8.1 Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete ebaõigsuse või ebatäpsuse tagajärgede eest.

8.2 Pooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

8.3. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui ostja suunatakse nendele veebilehtedele Müüja e-poes olevate linkide kaudu.

8.4 Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes kuvatud kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile Ostja poolt kasutatava ekraani eripära tõttu.

 

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal peab olema nende esindajate nõusolek) nõustuvad edastama Müüjale oma isikuandmeid, mis on kirjas käesolevates tingimustes ja tellimuse vormis. Müüja käitleb neid isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks, st jagab neid vajadusel kullerfirma ja makse teostajaga.

9.2. Müüja kohustub mitte edastama isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Ostja nõusolekuta, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud juhtudel.

9.3. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal peab olema nende esindajate nõusolek) nõustuvad kättetoimetamisel esitama ühe isiku tõendava dokumendi: pass, juhiluba, ID kaart või muu asjakohane isikut tõendav dokument.

9.4. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema (kui ostja on füüsiline isik) ja tema esindajad on teadlikud oma õigustest pääseda ligi ja näha Müüja poolt töödeldavaid isikuandmeid, taotleda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või peatamist, mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega mis tahes eesmärgil.

9.5. Vajutades tellimuse kinnitamise nuppu, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad teavad, et neil on õigus keelduda oma isikuandmete esitamisest, kuid mõistab, et isikuandmed on vajalikud Ostja ja / või tema esindajate tuvastamiseks ja tellimuse vormistamiseks. Ilma konkreetsete isikuandmeteta ei saa lepingut sõlmida.

 

10. TEABE EDASTAMINE

10.1. Müüja saadab kõik teated Ostja poolt registreerimisvormis toodud e-posti aadressile.

10.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises "Kontaktid" kuvatud viisidel, see on e-posti kaudu või telefoni teel.

 

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Need tingimused vastavad Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tarbijakaitse reeglitele.

11.2 Kõik Ostja ja Müüja vahelisest ostu-müügilepingust tulenevad või sellega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

 

SAFFORT NORTHERN EUROPE UAB