1.    ÜLDINE INFORMATSIOON

1.1.    Käesolev privaatsuspoliitika määrab kindlaks teie isikuandmete töötlemise tingimused andmehalduri veebilehe kasutamisel.

1.2.    Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi kohaldatakse iga kord, kui soovite kasutada meie pakutavat sisu ja/või teenust ning osta veebipoes müüdavaid kaupu.

1.3.    Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud ja selle veebisaidi isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide ja määruste nõuetele.

 

2.     KASUTATUD MÕISTED

2.1.    Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

•    „Isikuandmed" või „Andmed" - mis tahes teave kasutaja kohta, kelle identiteet on tuvastatud või kelle identiteeti saab otseselt või kaudselt tuvastada (andmesubjekt).

•    „Andmetöötlus" - mis tahes toiming või tehingute järjekord automatiseeritud või automatiseerimata vahenditega, mis hõlmavad isikuandmeid või isikuandmeid, nagu kogumine, salvestamine, sortimine, süstematiseerimine, säilitamine, kohandamine või vahetamine, taastamine, juurdepääs, kasutamine, avalikustamine, edastamine, muude andmete levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

•    „Andmehaldur“ on Saffort Northern Europe, UAB, juriidilise isiku registrikood 304447813,  asukohaga aadressil Vilkpėdės t. 2A, Vilnius, Leedu, kes määratleb teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele. 

•     „Veebileht"  on vastutava töötleja veebileht, mille aadress on https://www.saffortseifid.ee/

•    „Teie" või „Kasutaja" on füüsiline isik, kes külastab vastutava töötleja veebilehte ja kelle andmeid töödeldakse vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale.

•    „Privaatsuspoliitika” on käesolev privaatsuspoliitika, mis sätestab põhilised reeglid vastutava töötleja isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks, mis kehtivad kasutajatele veebilehe kasutamisel.

•    „Määrus” tähendab 25. mail 2018 Euroopa Liidus jõustunud Määrust 2016/679 (füüsiliste isikute isikuandmete kaitse töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine), millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ.

•    „Küpsised“ on väikesed tekstidokumendid, millel on ainulaadne identifitseerimisnumber, mis edastatakse Veebisaidilt Kasutaja arvuti kõvakettale selleks, et andmehaldur saaks kasutaja arvutit eristada ja näha tema tegevust Internetis.

•    „Nõusolek" tähendab vastavalt Teie vabale tahteavaldusele tehtud  konkreetset  ja selget luba ja Teie nõusoleku saamist Teie isikuandmete töötlemiseks.

2.2.    Käesolevas privaatsuspoliitikas mainitud ja allpool kasutatavaid termineid mõistetakse nii, nagu need on määratletud ja selgitatud määruses, millega saate tutvuda, vajutades siia.

3.    TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

3.1.    Kasutaja, kes soovib osta veebilehel pakutavaid tooteid, peab vastutavale töötlejale esitama järgmised isikuandmed:

•    Eesnime

•    Perekonnanime

•    E-posti aadressi

•    Telefoni numbri

•    Elukoha aadressi

•    Pangakonto numbri

3.2.    Veebilehe andmehaldur kasutab ka veebilehe küpsiseid, et koguda andmeid, mis näitavad veebisaidi kasutamise iseärasusi, kasutaja käitumist või automaatselt loodud külastuste statistikat. Lisateavet selle veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta saab selle Privaatsuspoliitika 6. jaotisest.

 

4.    ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRGID

4.1.1.   Teie esitatud ja meie kogutud isikuandmeid teie kohta töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

4.1.1.    Kasutada meie poolt pakutavaid internetimüügi teenuseid;

4.1.2.    Ostukorvi maksmiseks valitud välise makseteenuse pakkuja kaudu;

4.1.3.    Teie tellimuse täitmiseks ja ostetud kaupade toimetamiseks teie poolt näidatud sihtkohta;

4.1.4.    Arvete koostamise ja raamatupidamise eesmärkidel;

4.1.5.    Meie veebisaidi toimimise parandamiseks;

4.1.6.    Teie küsimustele vastamiseks ja teabe jagamiseks.

 

5.    ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

5.1.    Andmehaldur kindlustab, et Tarbija isikuandmeid ei saaks müüa, edastada või mingil muul mitte seadusega kehtestatud viisil edastada kolmandatele isikutele, neid kasutada muuks otstarbeks kui see, milleks nad olid kogutud. Andmehaldur võib andmeid edastada kolmandatele isikutele ainult kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

5.2.    Andmehalduril on õigus kasutaja isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ainult järgmistel juhtudel:

5.2.1.    Seaduses sätestatud juhtudel, samuti kui see on vajalik käesoleva Privaatsuspoliitika tagamise eesmärgil;

5.2.2.    Juhul, kui selle andme edastuse jaoks on saadud Kasutaja kirjalik nõusolek;

5.2.3.    Juhul kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja nõuetekohaseks teenuste osutamiseks;

5.2.4.    Kui andmete edastamine õigusorganitele on kohustuslik vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide poolt kehtestatud korras ja juhtumitel;

5.2.5.    Muudel Määruse ja Eesti Vabariigi õigusaktide poolt sätestatud juhtumitel.

 
6.    KÜPSISTE KASUTAMINE


//> //<!

7.    ANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAJAD

7.1.    Andmehaldur kohustub hoidma Kasutaja isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja muudes õigusaktides ja / või käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud kindla ajavahemiku jooksul, kuid mitte kauem, kui on lubatud Eesti Vabariigi või käesoleva Privaatsuspoliitikas kohaldatavate seaduste ja määrustega andmete töötlemise eesmärkidel.

7.2.    Kui Kasutaja esitab palve Andmehaldurile veebilehel näidatud e-posti aadressi kaudu, tavalise posti teel või tellimuse soovi, siis Kasutaja andmed salvestatakse 2 (kaheks) aastaks, alates sellise palve esitamise või tellimuse kuupäevast. Pärast selle perioodi lõppemist Kasutaja andmed kustutatakse, välja arvatud juhtumid, kui Andmete korrastamine on seotud Määruse § 6 p.1 ning kui Andmehalduril  on vajadus korrastada isikuandmeid pikema aja jooksul, nagu on näidatud käesolevas punktis, kuid mitte kauem, kui see on vajalik nende korrastamiseks.

8.    KASUTAJA ÕIGUSED

8.1.    Kasutajal on veebilehel järgmised õigused:

8.1.1.    Õigus teada, milliseid isikuandmeid töödeldakse ja millisel eesmärgil;

8.1.2.     Õigus tutvuda oma isikuandmetega ja laadida see oma arvutisse kergesti loetavas vormis;

8.1.3.    Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või lisamist, kui need on ebatäpsed või vananenud;

8.1.4.    Õigus nõuda  oma isikuandmete kustutamist privaatsuspoliitika § 8.5 alusel (õigus andmeid mitte avaldada);

8.1.5.    Õigus nõuda Andmehaldurilt isikuandmete töötlemise piiramist privaatsuspoliitika § 8.7 sätestatud tingimusel.

8.1.6.    Õigus nõuda oma andmete edastamist teisele andmehaldurile Privaatsuspoliitika § 8.8. sätestatud korras (üleandmise õigus);

8.1.7.    Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile isikuandmete ebaseadusliku töötlemise või andmete rikkumise korral;

8.1.8.    Õigus mitte lubada oma isikuandmeid töödelda, juhul kui neid Andmeid kavatsetakse kasutada otseste turu uuringute eesmärkidel;

8.2.    Kasutajal on õigus esitada Andmehaldurile kirjalikult ükskõik milliseid Kasutaja isikuandmete töötlemisega seotuid küsimusi või juhised,  saates need käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud kontaktandmetel (e-post või postiaadress).

8.3.    Lisaks taotlusele, Kasutaja peab esitama oma isikut tõendava dokumendi või identifitseerima ennast volitatud elektrooniliste suhtlusvahendite abil, välja arvatud juhul, kui kirjalik taotlus esitatakse otse Kasutaja identifitseerimise taotluse esitamise ajal.

8.4.    Andmehaldur vastab sellisele taotlusele või juhisele hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates taotluse esitamise päevast ning teeb taotluses märgitud toimingud või keeldub nende tegemisest, tuues välja keeldumise põhjused. Vajadusel, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu, võib nimetatud perioodi pikendada veel kahe kuu võrra. Sellisel juhul teavitab Andmehaldur Kasutajat taotluse saamisest 30 (kolmekümne) päeva jooksul sellisest pikendamisest, esitades viivituse põhjused.

8.5.    Juhul kui Kasutaja esitab oma andmete kustutamise taotluse, Andmehaldur on kohustatud need isikuandmed viivitamata kustutama, juhul  kui see on põhjendatud ühe allpool toodud asjaoluga:

8.5.1.    Juhul kui isikuandmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;

8.5.2.    Juhul kui Kasutaja tühistab oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, juhul kui isikuandmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku nõuet;

8.5.3.    Juhul kui Kasutaja ei nõustu andmete töötlemisega Andmehalduri õiguse alusel ja Andmehalduril ei ole ülekaalukaid seaduslikke põhjusi andmete edasiseks töötlemiseks;

8.5.4.    Juhul kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;

8.5.5.    Isikuandmed tuleb kustutada vastavalt Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.

8.6.    Andmehaldur on kohustatud andmed kustutada, krüpteerides kasutaja isikuandmeid selliselt, et neid ei  oleks võimalik vaadata ega kindlaks teha, kellele nad kuulusid.

8.7.    Andmehaldur on kohustatud põhjendamatu viivituseta piirama Kasutaja Isikuandmete töötlemist, kui kehtib üks järgmistest juhtumitest:

8.7.1.    Kasutaja vaidlustab isikuandmete kasutamise aja õigsuse, mille jooksul Andmehaldur  tohib kontrollida kasutaja isikuandmete õigsust;

8.7.2.    Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja Kasutaja ei nõustu isikuandmete kustutamisega ning palub selle asemel piirata nende kasutamist;

8.7.3.    Andmehaldur ei vaja enam isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud eesmärkidel, kuid kasutaja nõuab seda juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või oma õiguste kaitseks.

8.7.4.    Kasutaja esitas vastuväiteid oma  Isikuandmete töötlemiseks tema kui andmesubjekti õigustatud huvides, kuni kontrollitakse, kas andmesubjekti õigustatud põhjendused on kasutaja põhjenduste suhtes ülimuslikud.

8.8.    Kasutajal on õigus edastada tema säilitatavad andmed teisele andmehaldurile ja vastutav töötleja, kellele on esitatud isikuandmed, ei tohi seda takistada alljärgnevatel juhtumitel:

8.8.1.    Andmetöötlus põhineb Kasutaja nõusolekul või lepingul;

8.8.2.    Andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega.

8.9.    Kasutades oma õigust andmete ülekantavusele, kasutajal on õigus nõuda, et Andmehaldur suunaks tema isikuandmed teisele andmehaldurile, kui see on tehniliselt teostatav.

8.10.    Andmehaldur jätab endale õiguse mitte rahuldada Kasutaja taotlusi, välja arvatud otseturunduse pakkumiste andmisest keeldumise taotlused või taotleda kohtuväliste vaidluste lahendamist, kui see on vajalik: 1) vastutavale isikule kehtestatud õiguslike kohustuste täitmiseks; 2) avaliku korra tagamiseks või kuritegude ennetamiseks; 3) tarbijate või teiste õiguste kaitsmiseks, 4) Määruse punkti 23. lõik 1.  kohaselt, eespool nimetatud juhtudel. Igal juhul, kui andmehaldur keeldub Kasutaja nõuete täitmisest, ta on kohustatud teatama  selle keeldumise põhjustest.

8.11.    Kõik vastused Kasutajale esitatakse lühidalt, selgelt, arusaadavalt ja kergesti ligipääsetaval kujul, selge ja lihtsa keelekasutusega. Andmehaldur esitab tasuta töödeldavate Isikuandmete koopia elektroonilisel või paberkujul vastavalt Kasutaja valikule, kuid korduvate Kasutaja taotluste korral võib Andmehaldur võtta mõistlikku tasu, mis määratakse kindlaks sellise koopia ettevalmistamise halduskulude alusel, kuid mitte rohkem kui 50 (viiskümmend) eurot.

8.12.    Kui Kasutaja teatab oma andmete ebaseaduslikust töötlemisest või kui tekib vaidlus Andmehalduriga, siis Kasutajal on tal õigus pöörduda Eesti kohtuvälise vaidluste lahendamise asutusse - Riigi Andmekaitse Inspektsiooni - veebisaidil näidatud aadressil, mille leiate  siit.

 

9.    PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

9.1.    Andmehalduril õigus uuendada käesolevat Privaatsuspoliitikat, võttes arvesse Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktide muudatusi.

9.2.    Andmehaldur soovitab Kasutajatel regulaarselt külastada veebilehte, et leida kõige uuemat Privaatsuspoliitika versiooni. Olulise Privaatsuspoliitika muudatuse korral, mis on oluline Kasutajate andmekaitse seisukohalt, võib Andmehaldur teavitada Privaatsuspoliitika muudatustest Kasutaja poolt esitatud kontaktandmete kaudu.

 

10.  KONTAKTANDMED

Kõiki selle Privaatsuspoliitikaga seotud dokumente ja küsimusi saab edastada järgmiste kontaktandmete kaudu:

E-posti teel: [email protected]